Previous
Next

RODO

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

I.DANE ADMINISTRATORA DANYCH
NZOZ „MEDAP” AnnaŚrodulska   medap@op.pl

II. DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Bartłomiej Erbel   berbel19@poczta.onet.pl

III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych.
2..Wystawianie recept i skierowań.
3. Wystawianie faktur VAT.
4. Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej.
5. Składanie wymaganych sprawozdań.
6. Wystawianie zwolnień lekarskich.
7. Kontakt telefoniczny, mailowy w przypadku, gdy wyrazili na to Państwo zgodę.
8. Kontakt w sprawie oferty i promocji w przypadku, gdy wyrazili Państwo na to zgodę

IV. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA LUB PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ
Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane w związku z przesłaniem informacji o nowej ofercie handlowej oferowanej przez „MEDAP”

V. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ
• ZUS
• pracownik,
• osoby upoważnione przez pacjentów,
• inne placówki medyczne,
• konsultant wojewódzki, krajowy,
• urząd wojewódzki,
• Rzecznik Praw Pacjenta,
• Izba Lekarska,
• US,
• Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
• Organy Ścigania,
• informatyk,
• dostawca oprogramowania,
• biuro rachunkowe,
• technik dentystyczny,
• Inspektor Ochrony Radiologicznej,
• Inspektor Ochrony Danych,
• serwis sprzętu medycznego.

VI. INFORMACJE O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego.

VII. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU
• Art. 29.
I. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
1a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu
niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
II. Po upływie okresów wymienionych w ust. I podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający
identyfikację pacjenta, którego dotyczyła dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi
ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
III. Po upływie okresów, o których mowa w ust. I, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b
tej ustawy.
• Dane zawarte w księdze przyjęć przechowujemy przez 20 lat
• Faktury VAT przechowujemy przez 5 lat.

VIII. INFORMACJE O PRAWIE DO ŻĄDANIA OD ADMINISTRATORA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA LUB O PRAWIE DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA, A TAKŻE O PRAWIE DO PRZENOSZENIA DANYCH
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do danych;
• usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa;
• skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają państwo, że przetwarzamy Wasze dane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

IX. JEŻELI PRZETWARZANIE ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. A) LUB ART.9 UST.2 LIT. A) – INFORMACJE O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ WPŁYWU NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA, KTÓREGO DOKONANO NA PODSTAWIE ZGODY PRZED JEJ COFNIĘCIEM
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określony sposób wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

X. INFORMACJE O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych;
• usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa;
• skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają państwo, że przetwarzamy Wasze dane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

XI. INFORMACJĘ, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
1. Dane obowiązkowe pacjenta (imię, nazwisko, adres, PESEL, nr telefonu, email) §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015.
2. Dane obowiązkowe przedstawiciela ustawowego (imię, nazwisko, adres)
3. Niepodanie danych uniemożliwia wykonanie świadczenia zdrowotnego.

XII. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 22 UST.1 I 4, ORAZ – PRZYNAJMNIEJ W TYCH PRZYPADKACH – ISTOTNE INFORMACJE O ZASADACH ICH PODEJMOWANIA, A TAKŻE O ZNACZENIU I PRZEWIDYWANYCH KONSEKWENCJACH TAKIEGO PRZETWARZANIA DLA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.
W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych finasowanych ze środków publicznych, Państwa dane osobowe (PESEL )ulegają przetwarzaniu polegającym na ich profilowaniu. Proces ten ma na celu zweryfikowanie uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych.