Previous
Next

Cennik

I. LECZENIE ZACHOWAWCZE

1. WYPEŁNIENIE

2. PROFILAKTYKA

3. LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI

4. IMPREGNACJA

5. LECZENIE ENDODONTYCZNE (bez powikłań i RVG)

6. OPATRUNEK

VIII. OPŁATA ADMINISTRACYJNA ZA WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów, przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów) lub osób upoważnionych przez pacjenta.

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy w/w osoby zwracają się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 XI 2008 roku.

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej po raz drugi w danym zakresie 
obowiązujące w okresie 1 III 2022 – 31 V 2022

1 strona wyciągu albo odpisu 

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

III kwartał 2021 r.
5995,09zł  

11,99 zł

0,42 zł

2,40 zł